ສິ່ງທີ່ຜູ້ຍິງຕ້ອງການຫລັງຈາກແຕ່ງງານກັນແລ້ວ

7 May

ຄວາມຄາດຫວັງເປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນແບບຫນື່ງຂອງມະນຸດ ທີ່ຊ່ວຍຍູ້ໃຫ້ເກິດສິ່ງດີໆ ງາມໆ ຕາມມາບໍ່ຫນ້ອຍ ມະນຸດລໍຄອຍສິ່ງໃດຫນື່ງໄດ້ດົນໆ ເພາະຍັງມີຄວາມຄາດຫວັງຝັງໃຈຢູ່ ແຕ່ຖ້າຢູ່ໆ ຄວາມຄາດຫວັງຫມົດໄປ ຄົງບໍ່ມີກຳລັງໃຈລໍຖ້າໄດ້ດົນອີກຕໍ່ໄປ ຄວາມຄາດຫວັງຈຶ່ງເຫມືອນຢາຊູກຳລັງຊະນິດຫນື່ງຊຶ່ງມະນຸດຮຽກຫາ ນຳມາເປັນອາພອນປະດັບຄວາມຄິດຈິດໃຈ, ແນ່ນອນທີ່ສຸດເມື່ອມີຄວາມຄາດຫວັງ ກໍ່ຍ່ອມຕ້ອງມີຄວາມສົມຫວັງ ຫລື ຜິດຫວັງຕາມມາ ບາງຄົນສົມຫວັງເຕັມໆ ບາງຄົນຜິດຫວັງເຕັມໆ ຫລື ອາດຈະມີບາງຄົນທີ່ມີທັງສົມຫວັງ ແລະ ຜິດຫວັງປະປົນກັນໄປ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກອັນໃດໃນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ເຊັ່ນດຽວກັບຊີວິດຄູ່ທີ່ຄົນສອງຄົນມາຢູ່ນຳກັນ ຕ່າງມີຄວາມຝັນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຝັງແຫນັ້ນ ຢູ່ໃນຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດກັນເກືອບທຸກຄົນ, ສຸດຍອດຂອງຄວາມຝັນໃນຊີວິດຄູ່ ຄື: ຢູ່ກັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ ອາດຈະຟັງໄປເປັນທຳມະແນ່ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າເປັນຄວາມຈິງ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຄາດຫວັງຫລັງການແຕ່ງງານ ຂອງຜູ້ຊາຍຜູ້ຍິງສອງຄົນທີ່ໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຢູ່ນຳກັນ ອາດຈະມີສາລະພັດເລື້ອງແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ຜູ້ຊາຍກໍ່ອາດຈະຄາດຫວັງຈາກຜູ້ຍິງທີ່ເປັນເມຍແບບຫນື່ງ, ຂະນະທີ່ຜູ້ຍິງກໍ່ຄາດຫວັງຈາກຜູ້ຊາຍ ທີ່ເປັນຜົວອີກແບບຫນື່ງ ບໍ່ຮູ້ວ່າມີການສຳຫລວດກວດສອບກັນໄວ້ບໍ່ວ່າ ຜົວ ຫລື ເມຍມີຄວາມຄາດຫວັງກັນຫນ້ອຍຫລາຍພຽງໃດ ແລະ ຄາດຫວັງອັນໃດກັນແນ່ຫລັງການແຕ່ງງານ. ຜູ້ຍິງຄວນຈະຄາດຫວັງອັນໃດຈາກຜູ້ຊາຍຫລັງແຕ່ງງານ ສິ່ງທີ່ຜູ້ຍິງຄາດຫວັງອາດຈະມີຢູ່ 3 ເລື່ອງຫລັກນຳກັນຄື:

1. ຄາດຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຄວາມຮັກ ຄວາມອົບອຸ່ນ ເປັນທຳມະດາຂອງຜູ້ຍິງເກືອບທຸກຄົນທີ່ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຄ້າຍໆກັນຄື: ຈະແຕ່ງງານກັບໃຜມັກຈະແຕ່ງທີ່ຂື້ນກັບພື້ນຖານຂອງຄວາມຮັກ ເມື່ອແຕ່ງງານທີ່ຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມຮັກ ກໍ່ຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຕອບຢ່າງສຸດຫົວໃຈ ຄືກັບທີ່ເຈົ້າມອບຄວາມຮັກໃຫ້ສຸດຫົວໃຈເຊັ່ນກັນ ຄວາມຮັກຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ຍິງທຸກຄົນທີ່ເປັນເມຍຫວັງຈະໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນຜົວຫລາຍທີ່ສຸດ, ນອກຈາກຄວາມຮັກແລ້ວ ຍັງຄາດຫວັງຈະໄດ້ ຄວາມອົບອຸ່ນ ຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ເຈົ້າຮັກອີກນຳ ຄວາມອົບອຸ່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຫມາຍພຽງການໂອບກອດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄວາມຫມາຍຂອງມັນມີຫລາກຫລາຍ ພຽງແຕ່ສຽງໂທລະສັດທັກທາຍຖາມຂ່າວຄາວ ນອກຈາກຄຳວ່າ ສະບາຍດີບໍ່? ກໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ໄດ້ບໍ່ຫນ້ອຍ ຫລື ການຄອຍສັງເກດຖາມໄຖ່ເຖິງຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ທຳທ່າເຮັດ ກໍ່ຍ່ອມສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນໄດ້ອີກແບບ ການແອບທຳເຊີໄພຣ໌ໃຫ້ງວຍງົງໃນບາງເວລາກໍ່ຈະສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນຄືກັນ ການໃຫ້ກຽດເມຍທັງຕໍ່ຫນ້າ ແລະ ລັບຫລັງກໍ່ສ້າງພະລັງແຫ່ງຄວາມອົບອຸ່ນ ທີ່ຫອມຫວນຊວນໃຫ້ໃຝ່ຫາຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ຄວາມຮັກ ຄວາມອົບອຸ່ນຈຶ່ງເປັນຕົ້ນທຶນຂອງຊີວິດທີ່ເມຍມັກຈະຄາດຫວັງຈາກຜົວ ຄົນທີ່ລາວມອບຊີວິດຈິດໃຈໃຫ້ເຕັມຮ້ອຍ.

2. ຄາດຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຕາມອັດຕະພາບ ເຖິງວ່າໂລກຍຸກໃຫມ່ຈະເປັນໂລກຂອງຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແຕ່ສຳຫລັບຄວາມເປັນຊີວິດຄູ່ທີ່ຢູ່ກັນແບບລາວໆ ກໍ່ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ຜົວຍັງຕ້ອງຖືເປັນພາລະຫນ້າທີ່ທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງເມຍຕາມສົມຄວນ ໃນສັງຄົມລາວກໍ່ມັກຈະຖືວ່າຜົວມີຫນ້າທີ່ຫາລາຍໄດ້ມາຄ້ຳຊູຄອບຄົວ ເຖິງວ່າສັງຄົມສະໄຫມໃຫມ່ທັງຜົວເມຍຈະຊ່ວຍກັນ ທຳມາຫາກິນກໍ່ຕາມ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງລຶກໆ ຂອງສັງຄົມລາວຍັງຄາດຫວັງໃຫ້ຜົວມີພາລະຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເລື່ອງການເບິ່ງແຍງຄອບຄົວ ຊຶ່ງລວມເຖິງເມຍນຳເປັນຫລັກ ແລະ ຄົງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫນັກຂອງຜູ້ເປັນຜົວຈົນເກິນໄປ ເພາະເມຍກໍ່ຄົງຫວັງໃຫ້ເບິ່ງແຍງກັນຕາມອັດຕະພາບຫລາຍກວ່າ.

3. ຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຈະໄດ້ພໍ່ທີ່ດີຂອງລູກ ຊີວິດຄູ່ເມື່ອຢູ່ນຳກັນກໍ່ຕ້ອງມີລູກເປັນທຳມະດາ ແຕ່ຈະບໍ່ທຳມະດາທັນທີເມື່ອຜົວທີ່ມີຖານະເປັນພໍ່ຂອງລູກນຳ ເປັນພໍ່ທີ່ບໍ່ດີ ບໍ່ວ່າຈະບໍ່ດີໃນທາງທີ່ເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຂອງລູກ ຫລື ອົບຮົມສັ່ງສອນໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ ເຊັ່ນ: ອົບຮົມສັ່ງສອນລູກໃຫ້ເປັນຄົນເຫັນແກ່ໂຕເກິນໄປ ອັນທີ່ເປັນຄວາມບໍ່ດີທັງຫລາຍຜູ້ເປັນແມ່ຍ່ອມບໍ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ເປັນພໍ່ສ້າງແນວບໍ່ໄປຕິດຝັງໃຈເຖິງລູກ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ຜູ້ຍິງຄົນຫນື່ງທີ່ມີລູກຈຶ່ງຄາດຫວັງທີ່ຈະໄດ້ພໍ່ທີ່ດີຂອງລູກ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ຍິງຫລັງການແຕ່ງງານກັບໃຜຄົນຫນື່ງແລ້ວ ຄົງບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຍາກປານໃດທີ່ຜູ້ຊາຍດີໆ ທີ່ຕັດສິນໃຈມີຄອບຄົວຈະໃຫ້ໄດ້ ໃຜທີ່ຮູ້ໂຕວ່າເປັນຜົວຢ່າລືມທຳຕົວໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໆ ໃຫ້ຜູ້ຍິງທີ່ເຈົ້າຮັກສົມຫວັງໃນສິ່ງທີ່ລາວຄາດຫວັງນຳ.!

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ : www.mahasan.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: