ສັນຍາເຕືອນ 10 ໂຣກຮ້າຍ ຂອງຄົນຍຸກ IT

7 May

ວ່າກັນວ່າເລີ່ມຈາກຍຸກນີ້ໄປຫາອະນາຄົດ ມະນຸດເຮົາ ຈະຕາຍຍ້ອນໂຣກລະບາດ ຫຼືຕາຍຍ້ອນເຊື້ອພະຍາດໜ້ອຍລົງ ແຕ່ຈະຕາຍຍ້ອນໂຣກ ທີ່ບໍ່ແຜ່ລະບາດ ຫຼືໂຣກທີ່ເກີດຂື້ນກັບຕົນເອງຫຼາຍຂື້ນ. ໂຣກ 10 ຊະນິດຕໍ່ໄປນີ້ ເປັນໂຣກທີ່ເຮົາອາດ ສ້າງມັນຂື້ນມາດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ ຊຶ່ງເພີ່ນເອີ້ນວ່າ ໂຣກຂອງຍຸກ ໄອທີ (IT) ຫຼື ໂຣກຂອງຍຸກທີ່ຄົນ

1. ໂຣກຫົວໃຈ: ຕົນໂຕບວມ, ນ້ຳໜັກເພີ່ມຜິດປົກກະຕິ, ນອນຫງາຍບໍ່ໄດ້ ຈະຮູ້ສຶກອຶດອັດຄືມີຄົນເຕັງໄວ້, ເຮັດໃຫ້ທຽວລຸກທຽວນອນຕະຫຼອດຄົນ. ສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ເກີດມາຈາກຫົວໃຈອ່ອນແຮງ ແລະ ເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕີບຕັນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຕາຍ ແລະ ນຳໄປສູ່ອາການຫົວໃຈວາຍ. ຫົວໃຈຂາດເລືອດຈາກຫຼອດເລືອດ ຫົວໃຈຕີບແໜ້ນໜ້າເອິກ, ມັກແໜ້ນກາງເອິກ ຊຶ່ງເກີດຂື້ນໃນຂະນະອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ເຮັດວຽກໜັກ, ແຕ່ພໍຢຸດອອກກຳລັງກາຍບໍ່ພໍນາທີອາການແໜ້ນກໍເຊົາ, ມີອາການປວດບໍລິເວນອື່ນນຳ ເຊັ່ນ: ແຂນຊ້າຍ, ຄໍ, ກ້າມ, ຫຼັງເມື່ອຍງ່າຍ, ຫາຍໃຈລຳບາກ ຫຼື ມີອາການອື່ນທີ່ພົບເຊັ່ນ ປຸ້ນທ້ອງ, ຮາກ, ເປັນລົມ.

2. ໂຣກໝາກໄຂ່ຫຼັງ: ອ່ອນເພຍຊຳເຮື້ອ, ຖ່າຍເບົາເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະກາງຄືນ, ນ້ຳປັດສາວະອອກໜ້ອຍ, ກັ້ນປັດສາວະບໍ່ຢູ່, ຮ່າງກາຍບວມ, ປວດຫຼັງ, ປວດແອວ, ຂາປັ້ນເລື້ອຍໆ, ຕີນມືເຢັນ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ເວລານອນແຂນຂາສັ່ນ ຫຼື ສະເດີດຕື່ນເປັນປະຈຳ, ຕີນບວມ, ຜິວໜ້າ ແລະ ບໍລິເວນກ້ອງຕາໝົ່ນໝອງ, ຜົມລົ່ນ. ປົກກະຕິໄຕຈະເສື່ອມລົງ ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 30 ປີ ຈະໄວຫຼືຊ້າຕ່າງກັນຂື້ນຢູ່ກັບປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ກຳມະພັນ, ການໃຊ້ຊີວິດ, ການກິນຢູ່, ການອົດນອນ, ຄວາມຕຶງຄຽດ, ກິນຢາຫຼາຍເກີນໄປ, ມັກກິນເຄັມ.

3. ມະເຮັງຕັບ: ຕາ ແລະຜິວເປັນສີເຫຼືອງຈັດຈົນເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ, ທ້ອງປຸ້ງ, ຂາບວມ ທັງສອງຂ້າງ, ແໜ້ນທ້ອງ, ທ້ອງບິດ, ເບື່ອອາຫານ, ນ້ຳໜັກຫຼຸດ, ປວດບໍລິເວນທ້ອງ ຫຼື ເຈັບສຽບທາງຂ້າງດ້ານຂວາ, ເມື່ອໃຊ້ມືຄຳ ອາດ ຄຳພົບເຫັນກ້ອນໃດໜື່ງໄດ້.

4. ມະເຮັງລຳໄສ້: ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານຜິດປົກກະຕິ, ເຈັບທ້ອງຮຸນແຮງ, ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ ໄວວາ, ມີເລືອດປົນອອກມາກັບອາຈົມ.

5. ມະເຮັງໝົດລູກ ຫຼືປາກໝົດລູກ: ມີເລືອດອອກຈາກຮູຊ່ອງຄອດ ທັງໆທີ່ບໍ່ມີປະຈຳເດືອນ, ເຈັບປວດ ແລະ ມີເລືອດອອກຫຼັງການມີ ເພດສຳພັນ ຫຼື ມີອາການບວມໄຂ່ໃນທ້ອງ.

6. ມະເຮັງຮັງໄຂ່: ມີບັນຫາກ່ຽວກັບລຳໄສ້, ເບັງທ້ອງ, ບໍ່ຫຍ່ອຍອາຫານ, ນ້ຳໜັກຫຼຸດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ ມາບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ຫຼື ມີອາການ ເຈັບປວດພາຍຫຼັງມີເພດສຳພັນ.

7. ມະເຮັງຊວງເອິກ:​ ຫົວນົມບວມ ຫຼື ເນື້ອຊວງໜ້າເອິກໜາຂື້ນ, ມີກ້ອນບວມ, ສຳຜັດໄດ້ເມື່ອໃຊ້ມືຄຳບໍລິເວນ ກ້ອງຂີ້ແຮ້, ບາງຄັ້ງອາດ ມີຕຸ່ມ ຫຼື ສິວເກີດຂື້ນທີ່ເຕົ້ານົມ ແລະ ນານເຊົາ, ມີເລືອດ ຫຼື ຂອງແຫຼວບາງຢ່າງໄຫຼອອກຈາກຫົວນົມ.

8. ມະເຮັງເມັດເລືອດ: ໂຕຈ່ອຍຜອມ, ເມື່ອຍງ່າຍ, ເກີດອາການບວມຊ້ຳຕາມຜິວໜັງ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແລະ ມັກເກີດຮ່ວມກັບອການປວດ ຕາມຂໍ້ຕ່າງໆ,​ ເບັງທ້ອງ ແລະ ເມື່ອໃຊ້ມືຄຳຈະພົບກ້ອນບວມທີ່ດ້ານຊ້າຍຂອງທ້ອງ.

9. ຫຼອດເລືອດສະໝອງອັກເສບ: ຮ່າງກາຍມຶນຊາ, ອ່ອນແຮງ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ, ວິນຫົວ, ປວດຫົວຢ່າງຮຸນແຮງແບບໄວພະລັນ, ເວົ້າບໍ່ ຂອດ, ລີ້ນແຂງ, ຕາມົວ, ມັກແນມເຫັນພາບຊ້ອນ ອາການຂອງໂຣກເກີດຂື້ນໄດ້ທຸກຮູບແບບ ຊຶ່ງຂື້ນຢູ່ກັບຕຳແໜ່ງທີ່ເກີດຂື້ນກັບສະໝອງທີ່ ເຮັດໜ້າທີ່ ບັນຊາພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ. ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າສະໝອງສ່ວນໃດຂອງຮ່າງກາຍ ມັນກໍຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ສ່ວນນັ້ນໆ ຂອງ ຮ່າງກາຍ.

10. ໂຣກເບົາຫວານ: ຖ່າຍເບົາເລື້ອຍໆຕອນເດິກ ແລະ ພົບວ່ານ້ຳຍ່ຽວມີມົດຕອມ, ອ່ອນເພຍລົງ, ຢາກກິນອາຫານຕະຫຼອດ, ແຕ່ນ້ຳໜັກ ຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍນຳເອົານ້ຳຕານໄປໃຊ້ເປັນພະລັງງານບໍ່ໄດ້, ບາດແຜຫາຍເຊົາຊ້າ, ເຫັນພາບບໍ່ແຈ້ງ, ຕາມົວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ : www.mahasan.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: