ວິທີລ້ຽງລູກດ້ວຍຫລັກການ 3

7 May

ແຕ່ລະຄົນມີການລ້ຽງລູກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ການລ້ຽງດ້ວຍຫລັກ 3L ຄື: Love, Limit ແລະ Let him (her) grow ຈະຈື່ໄດ້ງ່າຍ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຍຶດເປັນຫລັກໃນການລ້ຽງລູກຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍຈົນໃຫຍ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ສົມບູນ.

1. Love (ຄວາມຮັກ) ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຕ້ອງການຄວາມຮັກ ໂດຍສະເພາະຄວາມຮັກຈາກພໍ່ ແມ່ ລູກຈະມີເວລາຢູ່ກັບ ພໍ່ ແລະ ແມ່ ຫລາຍທີ່ສຸດກໍ່ໃນວັຍເດັກເທົ່ານັ້ນ ຖ້າລູກໃຫຍ່ຂື້ນໃນຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນ ມີຄວາມຮັກທີ່ອັນກົມກຽວກັນພາຍໃນຄອບຄົວ ຈິດໃຈຂອງລູກຈະສະຫງົບ, ບໍ່ອຸກອັງ, ເຮັດຫຍັງກໍ່ຫມັ້ນໃຈ ບໍ່ຢ້ານຄວາມຜິດພາດ ແລະ ເມື່ອພົບອຸປະສັກໃດໆ ໃນວັຍເດັກກໍ່ໄດ້ພໍ່ ຫລື ແມ່ ຊ່ວຍນອກແນວທາງແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານຕ່າງໆ ລຸລ່ວງໄປດ້ວຍດີ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະເປັນພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລູກໃນການເຕີບໃຫຍ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນວັນຂ້າງຫນ້າ ລູກຈະກ້າປະເຊີນກັບບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ສັບສົນບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ ຫລື ແລ່ນເຂົ້າຫາຢາເສບຕິດ ຄວາມຮັກທີ່ທ່ານໃຫແກ່ລູກນີ້ຍັງເປັນແຮງກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານມຸ້ງເຮັດວຽກ ໂດຍຍອມທຸກຍາກລຳບາກຫາລ້ຽງຄອບຄົວເພື່ອລູກໆ ຫາໂຮງຮຽນທີ່ດີໃຫ້ລູກໄດ້ຮ່ຳຮຽນ  ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງທ່ານທີ່ມີຕໍ່ລູກນີ້ຄວນສະແດງອອກເປັນແບບຮູບປະທຳ ຄື: ການໃຫ້ຄວາມຮັກ ໂອບກອດລູກຕາມໂອກດອັນຄວນຢ່າງສະຫມ່ຳສະເຫມີ ຍັງມີພໍ່ ແລະ ແມ່ອີກຈຳນວນຫລວງຫລາຍທີ່ຄິດວ່າລູກຈະເຕີບໃຫຍ່ເອງ ຈັກຫນ່ອຍລູກກໍ່ຈົບມະຫາວິທະຍາໄລແລ້ວ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ສົ່ງລູກໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ເອົາເວລາສ່ວນໃຫຍ່ໄປເຮັດທຸລະກິດ ຫລື ເຮັດແຕ່ວຽກ ໂດຍບໍ່ແບ່ງເວລາໃຫ້ລູກເລີຍ ເມື່ອຮອດມື້ພັກພໍ່ແລະ ແມ່ກໍ່ຈະສັ່ງສັນກັບໝູ່ເພື່ອນ ປ່ອຍລູກຫລີ້ນນຳກັນເອງ
ຫລືຢູ່ກັບໝູ່ເພື່ອນ ພໍ່ແມ່ເຫລົ່ານີ້ຈະບໍ່ຮູ້ຈິດໃຈລູກ ແລະ ລູກຈະບໍ່ຮູ້ຊຶ່ງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຈິດໃຈຂອງພໍ່ແມ່ຄືກັນ ສະນັ້ນຈົງຢ່າປະປ່ອຍໃນຊ່ວງນີ້ໂດຍບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ວັຍເດັກຂອງລູກຈະປຽບຄືຕົ້ນໄມ້ອ່ອນທີ່ເລິ່ມງອກອອກຈາກແກ່ນ ຈຶ່ງຄວາມຫມັ່ນໃຫ້ນ້ຳ ແລະ ປຸ໋ຍ (ຄວາມຮັກ) ແກ່ຕົ້ນໄມ້ນີ້ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຕະຫລອດເວລາ

2. Limit (ຈຳກັດຂອບເຂດ) ເມື່ອທ່ານໃຫ້ຄວາມຮັກແກ່ລູກ ທ່ານຄວນໃຫ້ລູກຮູ້ວ່າຄວາມຮັກນີ້ມີຂອບເຂດ ເຖິງວ່າຈະຢູ່ບ້ານ ຂອບເຂດທີ່ວາງໄວ້ໃຫ້ແກ່ລູກເວລາຢູ່ບ້ານ ກໍ່ຄືລະບຽບງ່າຍໆ ເມື່ອລູກໃຫຍ່ຂື້ນຈະໄດ້ຮູ້ຂອບເຂດໃນສັງຄົມໄດ້ດີ ວ່າອັນໃດຄວນເຮັດອັນໃດບໍ່ຄວນເຮັດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ເວລາ 9 ໂມງຄ່ຳລູກຄວນຈະນອນໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ລູກຂອງທ່ານຍັງຢາກເບິ່ງຫນັງຈາກເຄື່ອງຫລີ້ນຊີດີ, ວິດີໂອ, ລູກຈະຮ້ອງໄຫ້ຮຸນແຮງຈົນລັ່ນບ້ານຈົນທ່ານອົດບໍ່ໄດ້ຕ້ອງເປິດໃຫ້ເບິ່ງຈົນໄດ້ ຖ້າເປັນແບບນີ້ກໍ່ບໍ່ເຫມາະສົມ, ບໍ່ແມ່ນຕາມໃຈລູກເລື້ອຍໆ ເທື່ອຫນ້າຕ້ອງຕົກລົງກັນກ່ອນຈະເບິ່ງວິດີໂອ ຖ້າຈະເບິ່ງຕ້ອງບໍ່ເກິນ 9 ໂມງຄ່ຳຕົກລົງກັນກ່ອນ ຖ້າບໍ່ຕົກລົງກໍ່ບໍ່ໃຫ້ເບິ່ງ ເປັນຕົ້ນ, ການໃຫ້ຂອບເຂດແກ່ລູກນັ້ນທ່ານຄວນ ຈະປະຕິບັດຢ່າງສະຫມ່ຳສະເຫມີ ແລະ ຄືກັນທຸກເທື່ອ ເຊັ່ນ: ມື້ວານໃຫ້ລູກທໍລະທັດໄດ້ພຽງ 9 ໂມງຄ່ຳ ແຕ່ມາມື້ນີ້ທ່ານຫລືຜົວກັບເບິ່ງທໍລະທັດຈົນເພິນໂດຍໃຫ້ລູກເບິ່ງນຳຈົນກາຍເວລານອນ ຄືເວລາ 9 ໂມງຄ່ຳ, ຊຶ່ງມື້ອື່ນລູກຈະຕ້ອງຕື່ນແຕ່ເຊົ້າໄປໂຮງຮຽນ ລູກຈຶ່ງເກິດຄວາມສັບສົນໃນຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງກັນໄວ້ ລູກອາດຈະຄິດວ່າທ່ານ ຫລືພໍ່ເລືອກປະຕິບັດ ເມື່ອໃຫຍ່ຂື້ນອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈກົດເກນຂອງສັງຄົມ ແລະ ຢ້ານວ່າຕົນເອງຖືກເລືອກປະຕິບັດຈາກສັງຄົມຄືກັນ ອາດຈະກາຍເປັນຄົນເບິ່ງໂລກໃນແງ່ລົບຕະຫລອດເວລາ

3. Let him (her) grow ທ່ານຄວນຈະຮູ້ພໍຂ້າວໆ ວ່າລູກເຮັດອັນໃດໄດ້ແນ່ແລ້ວ ຄວນໃຫ້ເຂົາເຮັດເອງ ຖ້າລູກເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງເກືອບຈະໄດ້ກໍ່ຄວນໃຫ້ລູກຝຶກ ເພື່ອຈະໄດ້ເກິດຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຕົວເອງວ່າຕົນເອງສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງຕ່າງໆ ໄດ້ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນລູກຈະບໍ່ໃຫຍ່ ມີຜູ້ປົກຄອງຈຳນວນຫລາຍທີ່ຮັກລູກຫລາຍ ອຸ້ມລູກຕະຫລອດເວລາຈົນລູກອາຍຸ 5-6 ປີ ກໍ່ຍັງອຸ້ມເພາະຢ້ານລູກເມື່ອຍໃນເວລາຍ່າງ ທ່ານຄວນຕົກລົງກັບລູກກ່ອນອອກຈາກບ້ານວ່າລູກຕ້ອງຍ່າງເອງ ຍົກເວັ້ນໃນບາງກໍລະນີທີ່ຕ້ອງຍ່າງທາງໄກ ອາດຈະຊ່ວຍລູກແນ່ ຄວນເຝົ້າເບິ່ງພັດທະນາການຕ່າງໆ ຂອງລູກວ່າເຮັດອັນໃດໄດ້ແນ່ແລ້ວ ເຊັ່ນ: ຈັບຂວດນົມເອງ, ຈັບບ່ວງ, ປ້ອນຕົວເອງໄດ້ເມື່ອອາຍຸ 1 ປີ ຫລື ເມື່ອອາຍຸ 6 ປີ ຄວນຈະໃສ່ເສື້ອຜ້າ ແລະ ມັດເຊື້ອກເກີບໄດ້ເອງ ກໍ່ຄວນໃຫ້ຝຶກເຮັດເອງ
ດັ່ງນັ້ນທ່ານຄວນຈະປະເມີນທຸກໆ ໄລຍະວ່າ ທ່ານໃຫ້ 3L ກັບລູກທຸກຄົນເທົ່າທຽມກັນ ຫລືບໍ່ ແລະ ເຫມາະສົມຕາມອາຍຸຂອງລູກຫລືບໍ່, ຖ້າຢ່ອນກົງ L ບໍ່, ກໍ່ຄວນເພິ່ມຕື່ມທັນທີບໍ່ຄວນເລື່ອນໄປອາທິດຫນ້າ ຫລື ດ້ານຫນ້າ ເຊັ່ນ: ໄລຍະນີ້ຜົວທ່ານມີວຽກຫຍຸ້ງຫລາຍຈຶ່ງບໍ່ມີເວລາໃຫ້ແກ່ລູກ ຄວນເບິ່ງແຍງແທນຊົ່ວຄາວ ແລ້ວໃຫ້ຜົວທ່ານຟ້າວຊົດເຊີຍເມື່ອມີເວລາວ່າງທັນທີ ຢ່າໃຊ້ເງິນທົດແທນຄວາມຮັກທີ່ຈະໃຫ້ແກ່ລູກໆ ລູກຈະມີຄວາມສຸກໃຈທີ່ໄດ້ຢູ່ກັບພໍ່ ຫລື ແມ່ຫລາຍກວ່າເງິນທີ່ໃຫ້ "ຫາເງິນເພື່ອຄອບຄົວ ຫາເວລາເພື່ອລູກ ຄວບຄູ່ກັນໄປຈະເປັນການດີ)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ : www.mahasan.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: